Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” (dalej  FAIR PLAY) powstał w 2006 roku w Koziegłowych przy Zespole Szkół w Koziegłowach. FAIR PLAY  jest  stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół w  Koziegłowach, rodziców tych uczniów, nauczycieli i sympatyków. Klub działa na obszarze Gminy Koziegłowy, ale może uczestniczyć i organizować imprezy poza tym obszarem. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz statutem.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Główne cele Klubu to:

 1. programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów na podstawie możliwości technicznych szkoły oraz pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców i sympatyków Klubu oraz dotacji pozyskanych z UGIM Koziegłowy.
 2.  angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego, organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. organizowanie dodatkowych zajęć sportowych w celu wszechstronnego kształtowania młodych organizmów pod względem sprawności fizycznej i umysłowej.
 5.  programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6.  organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7.  kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych.
 8.  realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Klub organizuje szereg turniejów, w tym:

 1. Turniej pod Patronatem Pana Zbigniewa Mygi – w tym roku będzie III edycja – jest to turniej rozgrywany  na zakończenie roku szkolnego na Orliku przy naszej szkole. Gościmy na nim renomowane kluby jak Raków Częstochowa, Zagłębie Sosnowiec, Gwarek Zabrze, z którymi rywalizują drużyny z naszego regionu. Pan Zbigniew Myga, który patronuje tej imprezie i wspiera nasz klub, to wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej w latach 60. Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował z wieloma sukcesami jako trener w renomowanych klubach ligowych a także w reprezentacji Polski.
 2. MALPIH – od 8 lat między powiatowa liga piłki nożnej dla chłopców z gimnazjum
 3. SALPIH – od 7 lat gminna liga piłki nożnej dla chłopców z szkoły podstawowej.
 4.  Okolicznościowe turnieje i rozgrywki np. z okazji Mikołaja, Świąt, Dnia chłopaka, Dnia dziecka i wiele innych.